Ryszard Kotys
Data urodzenia: 1932-03-20
Miejsce urodzenia: Mniów, Polska
Stan cywilny: żona Kamila Sammler-Kotys

Biografia:
Znany polski aktor. Na swoim koncie ma wiele występów na scenie Teatru im. Jaracza w Łodzi, zagrał w wielu filmach. Ostatnio okazał się utalentowanym aktorem komediowym. Obecnie jest odtwórcą roli Mariana Paździocha w prześmiesznym sitcomie "świat według Kiepskich".
8.3
Oceń tą osobę:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Galeria

Nagrody i nominacje

Brak nagród oraz nominacji.

Filmografia

Ocena Tytuł Data produkcji Wystąpił jako
7.1 2010 Marian Paździoch
6.6 2009 Marian Paździoch
7.7 2007 Marian Paździoch
7.2
Niania
Nanny McPhee
2005 Marian Paździoch
5.4 2003 Marian Paździoch
5.3 2002 Marian Paździoch
3.8 2001 Marian Paździoch
5.4 2000 Marian Paździoch
8.0 2000 Marian Paździoch
6.1 1999 Marian Paździoch
6.7 1999 Marian Paździoch
7.2 1995 Marian Paździoch
5.2 1995 Marian Paździoch
7.3 1994 Marian Paździoch
6.7 1994 Marian Paździoch
7.0
Złoto Alaski
Goldbrush in Alaska
1993 Marian Paździoch
6.6 1992 Marian Paździoch
7.2
Dzieci wiatru
Les Enfants du Vent
1991 Marian Paździoch
6.4 1991 Marian Paździoch
7.0 1990 Marian Paździoch
7.3 1989 Marian Paździoch
7.4 1989 Marian Paździoch
7.4 1989 Marian Paździoch
7.3 1989 Marian Paździoch
7.4 1988 Marian Paździoch
7.6 1988 Marian Paździoch
7.6 1988 Marian Paździoch
7.6 1988 Marian Paździoch
7.5 1987 Marian Paździoch
7.2 1987 Marian Paździoch
5.4 1987 Marian Paździoch
6.2 1987 Marian Paździoch
7.7 1987 Marian Paździoch
6.3 1987 Marian Paździoch
7.0 1987 Marian Paździoch
7.9 1987 Marian Paździoch
6.5 1986 Marian Paździoch
6.6 1986 Marian Paździoch
5.0 1985 Marian Paździoch
6.8 1985 Marian Paździoch
6.7 1985 Marian Paździoch
7.7 1984 Marian Paździoch
6.4 1984 Marian Paździoch
7.6 1984 Marian Paździoch
6.8 1984 Marian Paździoch
7.5 1984 Marian Paździoch
6.9 1983 Marian Paździoch
5.9 1983 Marian Paździoch
6.0 1983 Marian Paździoch
7.4 1982 Marian Paździoch
7.6 1982 Marian Paździoch
6.6 1982 Marian Paździoch
8.2 1982 Marian Paździoch
7.7 1981 Marian Paździoch
7.9 1981 Marian Paździoch
6.2 1981 Marian Paździoch
6.9 1981 Marian Paździoch
6.9 1980 Marian Paździoch
7.8
Dom
1980 Marian Paździoch
6.8 1979 Marian Paździoch
8.0 1979 Marian Paździoch
7.6 1979 Marian Paździoch
7.8 1978 Marian Paździoch
7.8 1978 Marian Paździoch
8.0 1977 Marian Paździoch
7.5 1976 Marian Paździoch
7.5 1975 Marian Paździoch
6.9 1975 Marian Paździoch
6.0 1974 Marian Paździoch
5.8 1973 Marian Paździoch
6.8 1973 Marian Paździoch
6.4 1972 Marian Paździoch
6.2 1971 Marian Paździoch
6.4 1971 Marian Paździoch
7.7 1969 Marian Paździoch
6.7 1969 Marian Paździoch
6.9 1969 Marian Paździoch
7.4 1968 Marian Paździoch
6.8 1967 Marian Paździoch
6.3 1965 Marian Paździoch
8.2 1964 Marian Paździoch
7.0 1964 Marian Paździoch
5.7 1961 Marian Paździoch
6.8 1958 Marian Paździoch
6.6 1956 Marian Paździoch
6.7 1955 Marian Paździoch
6.9 1954 Marian Paździoch

Komentarze

Bądź pierwszy i załóż nowy temat...

Tagi

Ryszard Kotys filmy Ryszard Kotys najlepsze filmy Ryszard Kotys zdjęcia Ryszard Kotys galeria Ryszard Kotys biografia Ryszard Kotys nominacje Ryszard Kotys nagrody i wyróżnienia Ryszard Kotys filmografia Ryszard Kotys aktor
eonline

Copyright © 1998-2011 Eonline. Wszelkie prawa zastrzeżone.